Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας

Ο κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας απορρέει μέσα από την αναγκαιότητα για κατευθυντήριες γραμμές σε ότι αφορά την άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας. Μέσα στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αντιμετωπίζουν συχνά ηθικά διλήμματα ή εμπόδια. Με την χρήση του Κώδικα, σαν ενός πολύτιμου εργαλείου στα χέρια του, ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να αντιμετωπίσει τα όποια εμπόδια και ταυτόχρονα να επιδείξει τον απαιτούμενο επαγγελματισμό σεβόμενος πάντα την αξιοπρέπεια των εξυπηρετούμενων. Βασικά σημεία του Κώδικα αποτελούν:
 • Ο Κοινωνικός Λειτουργός αυτοδεσμεύεται να προάγει και να υπερασπίζεται τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης.
 • Ο Κοινωνικός Λειτουργός οφείλει να παρέχει την καλύτερη αρωγή σε οποιοδήποτε ζητήσει τη βοήθεια ή τη συμβουλή τoυ, χωρίς οποιεσδήποτε διακρίσεις με βάση το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, το χρώμα, την κοινωνική τάξη, τη γλώσσα, το θρήσκευμα, τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, τις πολιτικές πεποιθήσεις ή το σεξουαλικό προσανατολισμό.
 • Ο Κοινωνικός Λειτουργός οφείλει να σέβεται τα βασικά δικαιώματα των ατόμων και ομάδων όπως αυτά εκφράζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των Ηνωμέ¬νων Εθνών και σε άλλες διεθνείς συμβάσεις που πηγάζουν από τη Διακήρυξη αυτή.
 • Ο Κοινωνικός Λειτουργός λαμβάνει υπόψη τις αρχές της ιδιωτικότη¬τας, της εμπιστευτικότητας και της υπεύθυνης χρήσης πληροφοριών στην επαγγελματική του εργασία. Ο Κοινωνικός Λειτουργός σέβεται την εμπιστευτικότητα ακόμα και όταν η νομοθεσία βρίσκεται σε σύγκρουση με αυτή την απαίτηση.
Αναμένεται ότι ο Κοινωνικός Λειτουργός θα εργάζεται σε πλήρη συνεργασία με τους εξυπηρετούμενους του, θα εργάζεται για τα συμφέροντα εξυπηρετούμενων του, λαμβάνοντας, όμως, ταυτόχρονα υπόψη και τα συμφέροντα των άλλων εμπλεκομένων. Οι εξυπηρετούμενοι πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν όσο το δυνατό περισσότερο και πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους και τα πιθανά ωφέλη της προτεινόμενης πορείας δράσης.

Κατά την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού είναι αναγκαίο:
 • Να τηρούνται και προάγονται οι αξίες, γνώσεις και μεθοδολογία του επαγγέλματος, να αποφεύγεται οποιαδήποτε συμπεριφορά. η οποία βλάπτει την άσκηση του επαγγέλματος.
 • Να δραστηριοποιείται στα πλαίσια των καθορισμένων διαδικασιών για την αντιμετώπιση της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς άλλων συναδέλφων του.
 • Να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη και ανειδίκευτη πρακτική της κοινωνικής εργασίας.
 • Να μην ενεργεί ανειλικρινώς, μετερχόμενος απάτη, πλάνη ή παραπληροφόρηση.
Για την επαγγελματική του ανάπτυξη ένας κοινωνικός λειτουργός είναι αναγκαίο:
 • Να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την άρτια επιστημονική εξειδίκευσή του στις επαγγελματικές του δραστηριότητες και στην εκπλήρωση των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
 • Να εφαρμόζει σχετικές μέθοδοι για την ανάπτυξη και επικύρωση της επαγγελματικής γνώσης.
 • Να αποδέχεται την ευθύνη χειρισμού περιπτώσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ή την απασχόληση μόνο βάσει της επιστημονικής του εξειδίκευσης ή της πρόθεσής του να την αποκτήσει.
Κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούμενους του ένας κοινωνικός λειτουργός είναι αναγκαίο:
 • Να δραστηριοποιείται για τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων στους πόρους, υπηρεσίες, δραστηριότητες και ευκαιρίες που αποζητούν, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στους μειονεκτούντες, κοινωνικά αποκλεισμένους ή καταπιεσμένους ανθρώπους και ομάδες.
 • Να αντιμετωπίζει ως πρωταρχική την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματός του.
 • Θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών που αναλαμβάνει, ορίζει και εκπληρώνει.
 • Να ενεργεί με τρόπο που προλαμβάνει την απάνθρωπη ή πρακτική διακρίσεων πρακτική σε βάρος οιουδήποτε ατόμου ή ομάδας.
 • Να αναζητεί την συμβουλή και την άποψη των συναδέλφων του και των προϊσταμένων του για την προστασία των συμφερόντων των εξυπηρετουμένων του και να ενεργεί στα πλαίσια συλλογικών αποφάσεων, διεπαγγελματικής συμβουλευτικής και συνεργασίας ή εποπτείας εάν και όπως αυτά εφαρμόζονται στον φορέα εργασίας του.
 • Υποχρεούται να εγγυάται και να διασφαλίζει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του εξυπηρετούμενού του που έχει κριθεί ανίκανος για δικαιοπραξία, όταν ενεργεί για λογαριασμό του.
Όλες τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα της Κοινωνικής Εργασίας που ασκείται στην Κύπρο, μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ

Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού

Νέα-Ανακοινώσεις Εγγραφή
Μελών
Βρείτε μας στο
Facebook
Υποβολή παραπόνων Social work resources Θέσεις
Εργασίας