Ανανέωση Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού


ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου (ΣΕΕΚΛΚ) από 13 Οκτωβρίου 2018 δέχεται αιτήσεις για ανανέωση της Άδειας Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία «Περί Εγγραφής Επαγγελματικών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000, Τροποποιητικός 2015, παράγραφος 8Α 1&2» κάθε εγγεγραμμένος Επαγγελματίας Κοινωνικός Λειτουργός υποχρεούται να ανανεώνει το πιστοποιητικό εγγραφής του κάθε τρία (3) χρόνια.

Όλες οι πληροφορίες και η σχετική αίτηση ανανέωσης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου http://www.seeklk.org, στη σελίδα του Συμβουλίου στο Facebook «Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών». Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Συμβουλίου τηλ. 96-383645 από Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 16:00 - 20:00, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@seeklk.org

Σημειώνεται ότι, με βάση την τροποποίηση της Νομοθεσίας το 2015, η ανανέωση Άδειας Εξάσκησης του Επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια. Ως εκ τούτου Επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί που κατέχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος μέχρι και το 2015 για να μπορούν να εξασκούν νόμιμα το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού απαιτείται η πιο πάνω ανανέωση. 

Επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει την άδειά τους και δεν έχουν συμπληρωθεί τα τρία χρόνια, δεν απαιτείται υποβολή αίτησης ανανέωσης μέχρι την έλευση των 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Προϋποθέσεις:

Το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου (ΣΕΕΚΛΚ) για να μπορεί να παρέχει την ανανεωμένη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος προϋποθέτει τη λήψη των πιο κάτω:

1. Αποστολή πρωτότυπης συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης της Αίτησης Ανανέωσης Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού.

2. Πρωτότυπο Λευκού Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανανέωσής σας.

3. Καταβολή τέλους €40 στον λογαριασμό του ΣΕΕΚΛ με αριθμό 121-01-292644-01 της Ελληνικής Τράπεζας, IBAN: CY67 0050 0121 0001 2101 2926 4401. (Να παρουσιάζεται στην απόδειξη το όνομα του/της αιτητή/τριας.

4. Αποστολή αντιγράφου απόδειξης κατάθεσης του πιο πάνω τέλους.


Τρόποι αποστολής αίτησης: 

Όλα τα πιο πάνω μπορούν να αποστέλλονται με έναν (1) από τους δύο (2) πιο κάτω τρόπους:

1) Μέσω Ταχυδρομείου στην πιο κάτω διεύθυνση αλληλογραφίας:

    Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

    Τ.Θ. 29713, 1722 Λευκωσία, Κύπρος

2) Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@seeklk.org με την προϋπόθεση ότι όλα τα έγγραφα θα είναι σαρωμένα στην πρωτότυπη τους μορφή (έγχρωμα). Σημειώνεται ότι το ΣΕΕΚΛΚ έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τα πρωτότυπα έγγραφα.


Το ΣΕΕΚΛ θα εξετάζει την κάθε αίτηση που θα παραλαμβάνει και θα προχωρά ανάλογα στην ανανέωση ή όχι.


Με την ανανέωση, το κάθε μέλος θα λαμβάνει:

1) Γραπτή βεβαίωση ανανεωμένης άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος και

2) Επαγγελματική κάρτα, τύπου πιστωτικής κάρτας, που θα αποτελεί πιστοποίηση της κατοχής άδειας εξασκήσεως την οποία μπορεί να παρουσιάζει οπουδήποτε χρειάζεται χωρίς απαραίτητα να παρουσιάζει και τη γραπτή βεβαίωση.


Το ΣΕΕΚΛΚ έχει το δικαίωμα παραπομπής στην Πειθαρχική Επιτροπή οποιονδήποτε Κοινωνικό Λειτουργό εξασκεί το επάγγελμα χωρίς ανανεωμένη άδεια άσκησης του Επαγγέλματος.


Eδώ θα βρείτε την Αίτηση Ανανέωσης Άδειας Επαγγελματία Κοινωνικού Λειτουργού 


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΚΛΚ συνεδριάζει, για εξέταση των αιτήσεων, συνήθως μία (1) φορά κάθε μήνα. Παρακαλείστε όπως αποστέλλετε τις αιτήσεις σας εγκαίρως. 

Νέα-Ανακοινώσεις Εγγραφή
Μελών
Βρείτε μας στο
Facebook
Υποβολή παραπόνων Social work resources Θέσεις
Εργασίας